O mnie

Mam marzenie, mam misję, mam cel do zrealizowania – chcę, żebyście Wy-  młodzi ludzie wyszli do życia wyposażeni we wszystko to, co sprawi, że będziecie szczęśliwi. 

Żebyście mogli ROZWINĄĆ SKRZYDŁA i żyć na własnych zasadach, jako dorośli ludzie. Żebyście zadbali o siebie, bo tylko wtedy zadbacie o innych i stworzycie im możliwość rozwoju.

Chcę rozbudzić w Was pasję do życia wg własnego pomysłu – a żeby to zrobić chcę pokazać Wam, jaką przygodą jest życie, kiedy poznajesz
i zaprzyjaźniasz się ze sobą bez względu na opinię i ocenę innych. Razem obudzimy w sobie tę siłę, która pozwoli nam wytrwać przy swoich wartościach i zasadach w drodze do realizacji swojej misji w życiu.

Rozwiń skrzydła – poczuj tę MOC płynącą z Twojego wnętrza, odkryj czego chcesz i jak to osiągnąć.

Jestem i będę Ci towarzyszyć na drodze do Twojego rozwoju.

Poniżej możesz przejrzeć moje doświadczenie:

 
 • marzec 2021 – czerwiec 2021 Centrum CBT w Warszawie.  Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży.
 • listopad 2019 – obecnie Ośrodek Mediacji Mediacja.Edu.Pl w Warszawie – staż mediacyjny w zakresie mediacji rodzinnych.
 • kwiecień 2019 – obecnie  Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Kurs terapii systemowej. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia WTTS. 
 • grudzień 2019 – Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii we Wrocławiu. Kurs uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem Metody Warnkego® w pełnym zakresie.
 • listopad 2019 – Centrum Szkoleniowe Soyer w Warszawie. Kurs potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych.
 • 2018- 2019 – Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych. Studia podyplomowe: psychotraumatologia.
 • styczeń 2018 – Centrum Szkoleń Prawnych dr Grzegorz Frączek – Szkolenie certyfikowane „Mediacje. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” w Poznaniu.
 • 2003 – 2008 – Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (studia w systemie dziennym 5 –letnie magisterskie). Kierunek studiów i specjalność: pedagogika społeczno- opiekuńcza ze specjalizacją poradnictwo i terapia pedagogiczna.
 • wrzesień 2004 – Instytut Studiów Edukacyjnych w Olsztynie – Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością: jazda konna, nadający kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej- nr uprawnień: 14705/I/R/2004.
 • listopad 2020- obecnie Centrum Psychologiczne Homini
  w Warszawie.
  Czym się zajmuję: indywidualną terapią dzieci
  i młodzieży, współprowadzeniem warsztatów “Dziecko w rozwodzie.”
 • grudzień 2019 – obecnie Centrum Terapii Simuli w Warszawie.
  Czym się zajmuję: indywidualną terapią dzieci i młodzieży, prowadzę konsultacje z rodzicami, współprowadzę Treningi Umiejętności Społecznych (grupowe) oraz indywidualne.
 • grudzień 2019 – październik 2020  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Edu Brain w Warszawie. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, treningu słuchowo-wzrokowo- motorycznego metodą Warnkego, Treningu Umiejętności Społecznych oraz zajęć z zakresu efektywnych metod uczenia się.
 • styczeń 2020 – wrzesień 2020 – „Ta szansa” w Warszawie.
  Zajmowane stanowisko: pedagog terapeuta TUS.
  Zakres obowiązków: współprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych.
 • kwiecień 2019 – wrzesień 2019 – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Jestem i Ja” w Szczecinie.
  Zajmowane stanowisko: pedagog, mediator w sprawach rodzinnych.
  Zakres obowiązków: konsultacje z rodzicami oraz dziećmi zmierzające do rozwiązania sporu, poradnictwo dla rodziców
  w zakresie trudności wychowawczych oraz dla dzieci
  i młodzieży dot. trudności szkolnych. Warsztaty dla młodzieży mające na celu wspieranie ich rozwoju, osiąganie celów i wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w życiu.
 • maj 2018 – październik 2019 – Sąd Okręgowy w Szczecinie.
  Zajmowane stanowisko: mediator w sprawach rodzinnych.
  Zakres obowiązków: propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez prowadzenie konsultacji
  z osobami w konflikcie w ramach dyżurów mediatorów.
 • wrzesień 2017- czerwiec 2019 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie. Zajmowane stanowisko: pedagog szkolny.
  Zakres obowiązków: realizowanie planu pracy pedagoga szkolnego sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach, a ponadto:

  -prowadzenie warsztatów z młodzieżą w oparciu o autorski program „Tylko to wszystko” – najbardziej ogólnym z założeń jest pomaganie uczniom w rozwoju, osiąganiu celów i wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w życiu odpowiadając na ich potrzeby,

  -zajęcia z klasą podczas godzin wychowawczych z zakresu: autoprezentacji, mediacji, negocjacji, kształtowania umiejętności komunikacji w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy, zwiększanie możliwości osiągania celów życiowych itp.

 • wrzesień 2017 – czerwiec 2019 – Bursa Szkolna Nr 2 XIII LO
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.
  Zajmowane stanowisko: wychowawca w bursie.
  Zakres obowiązków: realizowanie planu rozwoju zawodowego w ramach ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, a ponadto:
  -pełnienie funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Bursy- kształtowanie postaw samorządności
  wychowanków, partnerstwo, współodpowiedzialność za funkcjonowanie placówki;
  -przygotowanie wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania poprzez:
  -pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych z zastosowaniem mediacji,
  -rozwój własnej osobowości, zainteresowań i talentów (zajęcia artystyczne, sportowo – rekreacyjne),
  -przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym, pomoc w racjonalnym organizowaniu czasu wolnego, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • styczeń 2017 – czerwiec 2017 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie.
  Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy.
  Zakres obowiązków: współtworzenie i realizowanie Planu Pracy Świetlicy Szkolnej oraz Planu Pracy Szkoły rozszerzone o pracę autorską.
 • wrzesień 2015- wrzesień 2016 – Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie.
  Zajmowane stanowisko: wychowawca świetlicy.
  Zakres obowiązków: współtworzenie i realizowanie Planu Pracy Świetlicy Szkolnej oraz Planu Pracy Szkoły:
  -realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki dążąca
  do osiągania celów szkoły oraz jej misji;
  -wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz rozwoju pasji;
  -udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń edukacyjnych, w oparciu o rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów;
  -wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez realizowanie zajęć tematycznych: dydaktycznych, rekreacyjnych
  z elementami rekreacji ruchowej, umuzykalniających oraz plastyczno -technicznych.
 • wrzesień – grudzień 2014 – Realizacja warsztatów dla uczestników projektu systemowego „Droga do zmian” POKL realizowany
  na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie oraz projektu systemowego „Aktywne Wojkowice” POKL realizowany na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojkowicach.
  Zajmowane stanowisko: trener.
  Zakres merytoryczny: trening kompetencji rodzicielskich, trening podnoszenia poczucia własnej wartości, aktywne poszukiwanie pracy.
 • kwiecień – listopad 2014 – Realizacja indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w ramach projektu systemowego „Droga
  do zmian” POKL realizowany na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
  Zajmowane stanowisko: pedagog/doradca.
  Zakres obowiązków: udzielanie poradnictwa pedagogicznego
  w ramach indywidualnych spotkań dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • październik 2010 – sierpień 2015 – Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie – placówka opiekuńczo –
  wychowawcza typu socjalizacyjnego.
  Zajmowane stanowisko: pedagog
  Zakres obowiązków: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rozszerzony
  o pracę autorską:
  – prowadzenie warsztatów z rodzicami dzieci umieszczonych w placówce w ramach pedagogizacji rodziców;
  – konstruowanie, wdrażanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla młodzieży;
  – prowadzenie preorientacji zawodowej usamodzielniających się wychowanków placówki;
  – prowadzenie zajęć pn.: „Terapeutyczna jazda konna, jako wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka” oraz „Biżuteria artystyczna dla każdego”;
  – założenie „Koła Mediatorów” i prowadzenia warsztatów
  dla młodzieży przygotowujących ich do roli mediatora rówieśnika;
  – integracja wychowanków placówki z osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólną aktywność fizyczną
  w ramach współpracy z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”;
  – działania na rzecz promowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie poprzez zainicjowanie i organizowanie corocznej Konferencji „Nasz Dom”;
  – pozyskiwanie środków finansowych na rzecz wychowanków ośrodka poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi;
  – pełnienie funkcji koordynatora ds. wolontariatu.
 • wrzesień 2008 – czerwiec 2010 – Internat Zespołu Szkół Budowlanych Nr 2 w Krakowie- Nowej Hucie.
  Zajmowane stanowisko: wychowawca w internacie szkolnym
  Zakres obowiązków: realizowanie planu rozwoju zawodowego w ramach ubiegania się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, a ponadto:
  -przygotowanie wychowanka do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania poprzez:
  -integrację z grupą rówieśniczą (organizacja wycieczek, wyjść do kina itp.)
  -rozwój własnej osobowości, zainteresowań i talentów (prowadzenie sekcji filmowej, a także organizacja zajęć rekreacyjnych i ruchowych propagujący zdrowy tryb życia),
  -przygotowanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i zawodowym, pomoc w racjonalnym organizowaniu czasu wolnego, przygotowanie do twórczego uczestnictwa
  w życiu społecznym.
 • październik 2007 – marzec 2008 – Dom Pomocy Społecznej w Płazie.
  Zajmowane stanowisko: opiekun osób niepełnosprawnych intelektualnie.
  Zakres obowiązków: opieka i zabiegi pielęgnacyjne
  dla mieszkańców Domu, a ponadto:
  -realizowanie autorskiego programu „Terapia kontaktowa
  z koniem”;
  -aktywne spędzanie wolnego czasu poprzez rozwijanie zainteresowań.
 • luty 2005 – sierpień 2019 – Stadniny koni (m.in. Stajnia „Hucuł”
  w Nielepicach, Stajnia „Pałacowa” w Płazie, Stajnia „Na
  Kępie” w Skierdach, Miedwiańska Stajnia w Morzyczynie, Folwark Karpno).
  Zajmowane stanowisko: instruktor rekreacyjnej jazdy konnej.
  Realizowane zadania: prowadzenie jazdy konnej wg metodyki nauczania w jeździectwie oraz warsztatów w zakresie obsługi
  i opieki nad koniem.
 • maj 2021- Ośrodek Szkoleniowy Pracowni Pomocy Psychologicznej. Szkolenie doskonalące “Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – 10 kroków terapii lęku”.
 • listopad 2018 – udział w szkoleniu pn.: „Trening twórczości- techniki twórcze w pracy pedagogicznej” organizowane przez ZCDN w Szczecinie.
 • październik 2018 – udział w wykładach i zajęciach warsztatowych z zakresu psychiatrii w ramach projektu promującego zdrowie psychiczne pn.: „Psychiatria nie jest straszna” organizowanym przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie.
 • wrzesień 2018 – udział w Konferencji pn.: „Problem autoagresji
  w szkole” organizowanej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego oraz ZCDN.
 • styczeń 2018 – udział w szkoleniu pn.: „Mediator. Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” organizowane przez Centrum Szkoleń Prawnych w Poznaniu.
 • styczeń 2018 – udział w szkoleniu pn.: „Awans zawodowy nauczyciela kontaktowego” organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  w Szczecinie.
 • grudzień 2017 – udział w szkoleniu pn.: „Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela” organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 • listopad 2017 – udział w szkoleniu pn.: „Zajęcia rozwijające komunikację – tworzenie zestawów do porozumiewania się” organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum
  Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 • listopad 2017 – udział w Konferencji pn.: „Cyberprzestrzeń- szanse i zagrożenia. Wychowanie i profilaktyka w nowej odsłonie” organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej
  i Politechnicznej w Szczecinie.
 • listopad 2017 – udział w Konferencji pn.: „Wybrane aspekty samobójstw dzieci i młodzieży” organizowanej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 • listopad 2017 – udział w Konferencji pn.: „Style myślenia
  w edukacji” organizowanej przez Centrum Szkoleniowo-Rozwojowe „Sapientia” w Szczecinie.
 • październik 2017 – udział w szkoleniu pn.: „Opiekun samorządu uczniowskiego” organizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.
 • czerwiec 2017 – udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej pn.: „Zmiany w prawie oświatowym związane z dostosowaniem pracy szkoły do nowego ustroju szkolnego obowiązującego od dnia 1 września 2017r. – praca nauczycieli w radzie pedagogicznej szkoły”- organizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus.”
 • wrzesień 2015 – czerwiec 2016 – udział w cyklu wykładów otwartych dla nauczycieli realizowanych w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Wydział Edukacji i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Targówek.
 • marzec 2016 – udział w seminarium pn.: „Dzieci i młodzież wychowujące się w trudnej sytuacji rodzinnej” w ramach Akademii Zdrowego Ucznia organizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń.
 • styczeń 2016 – Szkolenie pn.: „Terapeutyczne umiejętności wychowawcze nauczycieli” organizowane przez AB-OVO Edukacja dla Przyszłości w Warszawie.
 • marzec 2015 – udział w Konferencji „Zagrożenia w rozwoju psychoseksualnym dzieci i młodzieży w kontekście presji medialnej” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-
  Pedagogiczną w Chrzanowie.
 • grudzień 2014 – Szkolenie pn.: „Komunikacja interpersonalna, czyli jak skutecznie porozumiewać się” organizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli „Librus.”
 • grudzień 2014 – Szkolenie pn.: „Zjawisko handlu ludźmi/praca z ofiarą handlu ludźmi” organizowane przez Stowarzyszenie „PoMoc.”
 • wrzesień 2014 – udział w Konferencji „Poznać, zrozumieć, pomóc. Młodzież wyzwaniem służb społecznych” organizowanej przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej wKrakowie.
 • czerwiec 2014 – Seminarium pn.: „Depresja w wieku adolescencji” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Krakowie.
 • maj 2014 – udział w Konferencji „Dziecko zdolne- możliwości rozwoju i wsparcia” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chrzanowie.
 • listopad 2013 – styczeń 2014 – Szkolenie pn.: „Mediacje rówieśnicze” w ramach projektu „Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w placówce opiekuńczo-wychowawczej”
  zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Krakowie.
 • luty 2013 – Szkolenie pn.: „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów i projektu nowelizacji” zorganizowane przez firmę doradczo-szkoleniową „Empiria” w Jastrzębiu Zdrój.
 • wrzesień 2012 – marzec 2013 – Kurs doskonalący dla nauczycieli pn.: „Pasjonująca szkoła” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „METIS”w Katowicach.
 • lipiec 2012 – Szkolenie pn.: „Konstruowanie IPET, KIPU, PDW” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „METIS” w Katowicach.
 • lipiec 2012 – Szkolenie pn.: „Wybrane elementy treningu twórczości w pracy z uczniem gimnazjalnym” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS”
  w Katowicach.
 • czerwiec 2012 – Seminarium pn.: „Zagrożenia młodzieży we współczesnym świecie- sekty, handel ludźmi, prostytucja” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Krakowie.
 • wrzesień 2011- udział w Konferencji „FASD a inne zaburzenia rozwojowe” zorganizowanej w ramach XI Obchodów Światowego Dnia FAS zorganizowaną przez Fundację „FASTRYGA”
  w Lędzinach.
 • czerwiec 2011 – Szkolenie pn.: „FAS- wspomaganie rozwoju dziecka z FAS” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny „METIS” w Katowicach.
 • czerwiec 2011 – udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu: „Przeciw porzuceniu- rodzice zastępczy nadzieją” zorganizowaną przez Fundację „FASTRYGA” z Lędzin.
 • kwiecień 2010 – Szkolenie pn.: „Dekalog wychowawcy- jak być skutecznym wychowawcą” zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.
 • maj 2009 – Szkolenie pn.: „W świecie fascynacji i zagrożeń – o anatomii sekt i subkultur młodzieżowych” zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 • moja praca zawodowa opierająca się głównie na towarzyszeniu ludziom w procesie dochodzenia do zmiany, uwielbiam rozmawiać z ludźmi i być z nimi w procesie terapeutycznym;
 • jazda konna, głównie ta wyścigowa;
 • czytanie inspirujących książek o tematyce szeroko rozumianego rozwoju duchowego;
 • wyprawy górskie, szczególnie w Tatry;
 • warsztaty rozwojowe, podczas których jestem uczestnikiem, gdzie spotykam niesamowitych ludzi, którzy zmieniają ten świat na lepsze.